Afkoppelen van regenwater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wadi bij ‘t Hovenhuus
Op zaterdag 27 januari zijn we (de werkgroep met hulp van enkele buurtbewoners) begonnen met het aanbrengen van een wadi, een mooie speelplek voor kinderen. Dit alles in het kader van afkoppelen van ‘t Hovenhuus. Het asfalt van de ‘ringweg’ is grotendeels verwijderd (zie foto). Op zaterdag 3 februari is een groot deel van de wadi opgevuld met zand. De klus is nog niet geklaard maar er is al een hoop werk verricht.

Zaterdag 10 maart hebben we een mooie nieuwe mijlpaal bereikt en is ruim 150 m2 dakoppervlak van ’t Hovenhuus afgekoppeld. Het regenwater zal in vervolg via een fraaie goot  naar de speelwadi afstromen. De speelwadi zal in de komende periode nog verder afgewerkt worden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regenwater voor de schooltuin
Het hemelwater van de gymzaal van de Hovenschool is afgekoppeld. Voordeel is dat het regenwater niet alleen in de bodem terechtkomt, maar ook gebruikt kan worden voor de schooltuin.

Aan de zijde van de schooltuin zijn twee grote waterreservoirs (regentonnen) geplaatst met een kraantje waar de kinderen en de schooltuinouders water kunnen tappen voor het sproeien van de plantjes. Het eventuele overtollige water gaat nu nog terug het riool in. In  het najaar gaan we kijken welke aanvullende maatregelen er  nog meer  nodig zijn zodat ook dat regenwater in de bodem terecht komt. Uiteraard gaat dat na het oogstseizoen gebeuren.
Aan de andere zijde is er een wadi aangelegd waar het water rechtstreeks de bodem in kan zakken.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de bewonersgroep die op De Worp al enige tijd bezig is om wijkgenoten te bewegen hun regenwater van het riool af te koppelen.
Het Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Deventer hebben de materiaalkosten voor hun rekening genomen.

De school  is blij met dit buurtinitiatief. Het draagt bij aan waterbesparing, kostenbesparing, het verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en vermindert het risico op wateroverlast. Het met elkaar zorgen voor een beter leefmilieu draagt bij aan bewustwording en samenhang in de wijk. Ook op onze school!

Honderden liters water stromen snel bodem in
Om te zien of en hoe snel het nieuwe infiltratiesysteem een grote hoeveelheid water kan opnemen, nam de gemeente Deventer woensdag 17 mei de proef op de som. Dat gebeurde door bijna 1.000 liter water uit een tankwagen te laten stromen in de Bloemstraat op De Worp. Door klimaatverandering vallen vaker hevige piekbuien, het is belangrijk dat straten snel vrij zijn van regenwater.

Oplossing
Het nieuwe infiltratiesysteem bestaat uit permeoblokken, een regenwateroplossing die een straatgoot vervangt. Regenwater dat in de bodem zakt, voorkomt wateroverlast, vult de grondwaterstand aan en stroomt niet naar het riool, zodat een zuiveringsinstallatie niet onnodig wordt belast. Om die doelen te bereiken zijn de permeoblokken in april op een parkeerterrein in de Rozenstraat en in de Bloemstraat aangebracht.

Bewonersinitiatief
De proef die ontstond vanuit een bewonersinitiatief, is door samenwerking met de gemeente Deventer en Waterschap Vallei en Veluwe verder gebracht. De bewoners in de Bloemstraat verwijderden in april de straatstenen. Daarna bracht de aannemer de permeoblokken aan.

Leefomgeving
Gemeente Deventer en Waterschap Vallei en Veluwe zijn blij met het bewonersinitiatief. Het draagt bij aan water- en kostenbesparing, het verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en vermindert het risico op wateroverlast. Daarbij draagt het met elkaar zorgen voor een betere leefomgeving bij aan bewustwording en samenhang in de wijk.

Zondag 9 april 2017: Bloemstraatbewoners actief voor toekomstbestendig leefmilieu
Buren in de Bloemstraat op de Worp in Deventer verwijderden zondag 9 april straatstenen uit de goot. Zo werken zij samen met de gemeente Deventer en Waterschap Vallei en Veluwe aan een klimaat- en toekomstbestendige leefomgeving.
Er is afgelopen jaar in de wijk De Worp een bewonersinitiatief gestart rond het afkoppelen van het regenwater. Deze groep stimuleert wijkbewoners om hieraan mee te doen. Dat gebeurt door voorlichting te geven en te ondersteunen waar nodig. Na verschillende woningen wordt nu een deel van de riolering in de Bloemstraat afgekoppeld. Vanaf maandag 10 april vervangt de firma Netters daar de straatstenen uit de goot door permeoblokken. Deze voorzieningen zijn ontwikkeld door De Hamer beton en zijn waterdoorlatend. Ze zorgen ervoor dat schoon regenwater in de bodem infiltreert en niet via het riool wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.
Gelijktijdig koppelen de bewoners ook het regenwater van hun woning af. Dit vergroot de bewustwording. Gemeente en waterschap zijn om meerdere redenen blij met dit buurtinitiatief. Het draagt bij aan waterbesparing, kostenbesparing, het verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en vermindert het risico op wateroverlast. Ook is het goed voor de samenhang in de wijk/straat om met elkaar te zorgen voor een beter leefmilieu. Een week later wordt een parkeerterrein aan de Rozenstraat aangepakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZOEK SECRETARIS GENERAAL op vrijdag 27 januari 2017
Het succes van Afkoppelen De Worp groeit gestaag verder door buren die op enthousiaste wijze hun ervaringen delen met bestuursleden. Vrijdag 27 januari bezochten Liedewijde Ongering, secretaris generaal bij het ministerie van I&M, burgemeester Andries Heidema en wethouder Frits Rorink van gemeente Deventer ons buurtinitiatief. Lidwien Eijbergen en Ellen Spikkert, bewoners aan de Leliestraat, vertelden in eigen tuin over de samenwerking met Stichting Natuur Anders. Deze stichting werkt samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hielpen hen bij het afkoppelen; het resultaat is prachtig. Het gaat dus niet alleen over afkoppelen van regenwater van het riool en het langer vasthouden van water in eigen tuin, het gaat ook over sociale verbinding en het betrekken van bewoners bij het aantrekkelijk maken van de eigen leefomgeving.
De secretaris generaal was enthousiast over de behaalde resultaten en gaat de bevindingen delen op het kennisportaal. De burgemeester en wethouder vonden het een zeer inspirerend veldbezoek. Wij zijn er van overtuigd dat dit niet het laatste bezoek is geweest!

 

 

Rapport ‘Drempels en Druppels bij afkoppelen op de Worp’
In opdracht van de firma Tauw uit Deventer heeft Marjolein Soethoudt, d.m.v. een enquête, een buurtonderzoek gedaan naar de drivers en barrieres bij het afkoppelen van regenwater op de Worp.
De werkgroep ‘Afkoppelen regenwater op de Worp’ heeft veel gedaan om de buurtbewoners bekend te maken met de mogelijkheden tot en het belang van afkoppelen. Momenteel hebben ongeveer 80 (van de ruim 1000) huishoudens laten weten geïnteresseerd te zijn. Ongeveer 20 huizen zijn inmiddels afgekoppeld. De werkgroep heeft nu het idee op een punt beland te zijn waar het lastig is om, ondanks alle inspanningen, méér bewoners over te halen om af te koppelen.
Het onderzoek geeft een beeld van de beweegredenen van de Worpbewoners om wel (drivers) of niet (drempels) af te koppelen. Hopelijk kunnen wij als werkgroep daar verder mee, maar wij hopen ook dat meerdere bewoners het rapport zullen lezen en tot actie overgaan!
Rapport ‘Druppels en Drempels bij afkoppelen op de Worp’

 

fetedelanatureFête de la Nature
Op zaterdag 21 mei 2016 deed ‘Afkoppelen regenwater op de Worp’ mee met het natuurfestival Fête de la Nature. Er werden 4 tuinen opengesteld waar verschillende manieren van afkoppelen te zien waren (website van Fête de la Nature voor meer informatie). De 4 tuinen die te bezichtigen waren, zijn Worp 97 van Rix Kijne (werkzaamheden zijn uitgevoerd met medewerking van Stichting Natuur Anders, zie ook dit artikel in ‘Wij Deventer’ van 8 juni jl.), Vonderstraat 107 van Ton Geldermans, Vonderstraat 111 van Laurent Bakker en Leliestraat 27 (‘t Hovenhuus), uitgevoerd met steun van de Groene Loper.

 

 

Inloopavond op 18 februari 2016 in ‘t Hovenhuus
IMG_1727De werkgroep Afkoppelen De Worp wil ook in 2016 mensen blijven oproepen om hier zelf mee aan de slag te gaan. Om hen te helpen de volgende stap te zetten organiseerden we op 18 februari 2016 een informatie- en inloopavond in ’t Hovenhuus voor (buurt)bewoners. De gemeente Deventer was aanwezig onder andere informatie te geven over de subsidieregeling voor afkoppelen. De firma Wildkamp was aanwezig met materialen en gaf technische informatie. Enkele leden van de werkgroep deelden hun ervaringen aan de hand van hun eigen tuin.
Er was veel belangstelling van geïnteresseerde Worpbewoners; al met al een geslaagde avond.
Tijdens deze avond werd de definitieve versie van het filmpje ‘De Worp koppelt af’ van Waterschap Vallei en Veluwe’ gepresenteerd, waarin enkele leden van de werkgroep aan het woord komen (zie onder).


Ook op de Worp stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want hierdoor vermengen schoon en smerig water.

waterwegOns idee
Afkoppelen. Het idee is eenvoudig: de regenpijp afzagen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren. Zo houden we het hemelwater schoon en vangen dit op eigen terrein op. Overtollig water stroomt alsnog naar het riool. Dit is bewezen eenvoudig, ook in een wijk met smalle straten en relatief kleine tuinen. Het lijkt ons geweldig als we met elkaar de hele Worp kunnen afkoppelen.
Wie doet er mee?

 

 

 

druppelWaarom meedoen
– schoon water blijft schoon
– het grondwater wordt aangevuld
– in natte tijden wordt het riool door het afkoppelen van hemelwater minder belast
– voorkomen van overstort. Door overstorten vervuilt het schone slootwater door afvalwater. Op de Worp zijn meerdere overstorten in de sloot langs de Dahliastraat
– door hemelwater op te vangen voor eigen gebruik kun je besparen op het gebruik van drinkwater
– de zuivering hoeft minder hard te werken.

 

Klik op de druppel voor een verhelderende animatiefilm.

Afkoppelen Hovenhuus
Ook WSV de Hoven doet mee met dit project. Op zaterdag 12 december 2015 is de achterzijde van ‘t Hovenhuus afgekoppeld omdat tijdens de steeds frequenter voorkomende hoosbuien de keuken blank kwam te staan (voor de fotoreportage, zie onder deze pagina). Verder wordt er momenteel gewerkt aan een plan om regenwater aan de voorkant van ‘t Hovenhuus af te koppelen en met dit water een mooie speelplek te maken voor kinderen.

Meer weten
Worpfestival (1)Rond 1 september 2015 werd huis aan huis een flyer met meer informatie en een antwoordkaart rondgebracht op de Worp. Op zaterdag 12 september heeft de werkgroep op het Steenworpfestival (zie foto rechts) met een informatiekraam gestaan. Hier werd aan de hand van praktische voorbeelden getoond hoe u eenvoudig thuis kunt afkoppelen. Ook was firma Wildkamp uit Terwolde aanwezig met diverse soorten regentonnen en allerlei materialen die u kunt gebruiken voor het afkoppelen. Vele bewoners hebben via de antwoordkaart aangegeven dat zij mee willen doen en/of graag meer informatie willen over hoe zij het afkoppelen bij hun huis kunnen aanpakken. De werkgroep zal deze bewoners blijven informeren.
Heeft u zelf uw regenpijp al doorgezaagd, laat het ons dan weten. Als u vragen heeft, mee wilt denken of als u mee wilt doen kunt u contact opnemen met 1 van onderstaande buren:

Wim van Vilsteren             remundt@kpnmail.nl
Willem Seine                     wkfseine@gmail.com
Esther Soer                       info@estherstuin.nl
Rix Kijne                            rixkijne@hotmail.com
Henrie Jonker                   h.m.jonker@zonnet.nl
Laurent Bakker                 lmm.bakker111@kpnmail.nl
Ton Geldermans               t.geldermans@kpnmail.nl
Wim Goedhart                   goedh012@planet.nl

Voor fotoreportages van afgekoppelde tuinen op de Worp, klik hier.
Voor foldermateriaal en filmpjes, klik hier.

Voor nieuws in de media, klik hier.

groene loper deventer-logo1000 Euro steun van de Groene Loper Deventer
IVN Overijssel
 en De Ulebelt verbinden in het project Groene Loper Deventer bestaande buurtinitiatieven in het groen, en maken deze initiatieven zichtbaar, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur dicht bij huis. Ter ondersteuning van ons project heeft de Groene Loper ons een voucher gegeven ter waarde van 1000 euro, te besteden in 2015. Meer informatie over de Groene Loper: www.groeneloperdeventer.nl

Minisymposium 18 september 2015

!cid_image004_jpg@01D0F64CDSCN0108Klik op de foto links om de presentatie te bekijken van Wim van Vilsteren tijdens het minisymposium ‘Wateragenda’ in DokH2O in Deventer op vrijdag 18 september 2015. De werkgroep heeft van gemeente Deventer een symbolische cheque in ontvangst mogen nemen uit handen van wethouder Frits Rorink (foto rechts). Heemraad Frans ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe had eerder een symbolisch bedrag aan de gemeente Deventer overhandigd. De bestuurders waren vol lof over de voorbeelden, de eenvoud en de lage kosten die we lieten zien en onze manier van werken.

Subsidie
Gemeente Deventer heeft een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Wanneer het regenwater op juiste wijze in de bodem gebracht wordt, draagt de gemeente € 8 per m2. De bijdrage is lager wanneer het regenwater direct naar de sloot wordt geleid. Gemeente Voorst gaat aan de slag in de Kweekweg. Daar kunnen we mooi op aankoppelen.
Via onderstaande links kun u de benodigde formulieren downloaden voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Deventer:
Aanvraagformulier subsidie afkoppelen dakoppervlak
Vaststellingsformulier subsidie afkoppelen dakoppervlak
Folder over afkoppelen woning
Bijlage Infiltratievoorzieningen op bouwkavels

 

Presentatie afkoppelen-page-001

 

 

 

 
Activiteitenkalender
  • Maa 23/7/2018: 't Hovenhuus gesloten i.v.m. zomervakantie
  • Zat 1/9/2018: Oud papier
  • Zat 13/10/2018: Oud papier
  • Maa 22/10/2018: 't Hovenhuus gesloten i.v.m. herfstvakantie
  • Zat 24/11/2018: Oud papier
  • Zat 22/12/2018: Oud papier
  • Maa 24/12/2018: 't Hovenhuus gesloten i.v.m. Kerstvakantie
Vind ons leuk op Facebook
juli 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Bezoekers website
  • 0Aantal bezoekers online:
Archief
Delen