Sponsoren voor bedrijven en organisaties

 

Als bedrijf of organisatie kunt u het Steenworpfestival op verschillende manieren sponsoren. Op deze pagina vindt u de voorwaarden van sponsoring, evenals het sponsorcontract om in te vullen indien u wilt sponsoren. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar steenworp@wsvdehoven.nl.


Artikel 1

De sponsor steunt het festival door één of meerdere van onderstaande sponsormogelijkheden te selecteren:

€50,- Standaardpakket
½ Advertentiepagina in het programmaboek
Vermelding op de website
Vermelding op Social Media (Facebook en Instagram)

€100,- Standaardpakket
1 Advertentiepagina in het programmaboek
Vermelding op de website
Vermelding op Social Media (Facebook en Instagram)
4x foodmunt

€150,- Standaardpakket
1 Advertentiepagina in het programmaboek
Vermelding op de website
Vermelding op Social Media (Facebook en Instagram)
8x foodmunt

Vanaf €75,- Maatwerk, denk aan:
Sponsoren van een activiteit (zoals springkussen, muziek, treintje, draaimolen, etc.)
Eigen sponsormateriaal mag ingebracht worden
½ Advertentiepagina in het programmaboek
Vermelding op de website en Social Media (Facebook en Instagram)
2x foodmunt

Artikel 2 (duur en opzegging)
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd vanaf ondertekening van de overeenkomst tot en met de festivaldag 14 september 2019. De overeenkomst zal na verstrijken van de overeengekomen periode van rechtswege ophouden. Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan, om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, speciaal met betrekking tot het gebruik van de naam van de wederpartij, op enigerlei wijze uit te oefenen.

Artikel 3 (sponsorbedrag)
De sponsor verplicht zich tot betaling van het onder Artikel 1 overeengekomen sponsorbedrag, zijnde de som van kosten van het in Artikel 1 afgesproken sponsorpakket. Dit sponsorbedrag dient de sponsor bij vooruitbetaling te voldoen.

Artikel 4 ( presentatie)
Over de wijze waarop de presentatie van de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor dient te geschieden zal de festivalorganisatie steeds vooraf overleg met haar plegen.

Artikel 5 (representatie)
WSV De Hoven draagt er zorg voor, dat elk optreden door of namens haar in welk verband ook, voldoet aan de eisen van representativiteit. De organisatie zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de sponsor en de festivalorganisatie in diskrediet kunnen worden gebracht.

Artikel 6 (wanprestatie)
In geval van niet nakoming door één van de partijen van de verplichtingen krachtens deze overeenkomst wordt deze overeenkomst ontbonden waarbij de kosten voor rekening van de in gebreke blijvende partij komen.

Artikel 7 (tussentijdse beëindiging)
Tussentijdse beëindiging is mogelijk:1. door ieder der partijen in geval de wederpartij failleert, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt;2. in geval van (één der) partijen in redelijkheid niet kan worden gevergd deze overeenkomst te continueren, daar voortzetting van deze overeenkomst de belangen van die partij c.q. van partijen ernstig zou schaden. Tussentijdse opzegging dient te geschieden per aangetekende brief, onder vermelding van de redenen van de beëindiging. Ingeval van tussentijdse beëindiging- vindt geen restitutie plaats van het op grond van deze overeenkomst betaalde of gepresteerde.

Artikel 8 (vervallen overeenkomst)
Bij het onverhoopt en/of noodgedwongen niet door gaan van het festival door redenen buiten de invloed van de organisatie komen de nog niet uitgevoerde verplichtingen van de organisatie te vervallen. Er kan in dat geval geen restitutie plaatsvinden.

Slotbepaling
Artikel 9

Bij eventuele geschillen alsmede in situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in goed overleg en in de geest van de doelstellingen van WSV De Hoven tot een oplossing trachten te komen.